Informačný systém
Antivirus od ESET-u

Informačný systém PIS

INFORMAČNÝ SYSTÉM PIS

Informačný systém PIS je komplexný ekonomický softvér pokrývajúci potreby firiem všetkých veľkostí v rôznych oblastiach podnikania. Ide o klient – server aplikáciu vyvinutú v databázovom prostredí Progress a .NET a je riešený ako modulárny systém s otvorenou architektúrou.

 Operačný systém – klientske stanice

Windows (7,8,10)

Operačný systém – databázový server

Windows (2008 Server, 2012 Server), Unix, Linux, Solaris, HP UX, AIX a iné

 Informačný systém PIS disponuje 

 • prehľadným používateľským rozhraním
 • možnosťou ovládania myšou alebo klávesnicou
 • možnosťou pracovať s viacerými otvorenými oknami programov súčasne

Systém je štruktúrovaný do samostatných modulov, ktoré umožňujú komplexné spracovanie príslušnej agendy podľa platných legislatívnych pravidiel.

Systém

 • Nastavenie parametrov a inicializačných hodnôt
 • Zadefinovanie používateľov a nastavenie prístupových práv, časovo nastaviteľné zastupovanie používateľov
 • Zadefinovanie dokladov pre jednotlivé moduly a centrálna správa ich číslovania
 • Zadefinovanie a správa číselníkov
 • Strediská v členení na materské/hospodárske/nákladové
 • Kurzový lístok
 • Adresár firiem a kontaktov
 • Správa GDPR
 • Merné jednotky a ich prevody

Personalistika a riadenie ľudských zdrojov

 • Ucelené spracovanie personálnej agendy podniku
 • Evidencia údajov o pracovníkoch  a ich pracovných vzťahoch
 • Evidencia priebehu pracovných vzťahov a priebehu poistenia (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, SDS, DDS)
 • Evidencia pohybov pracovníkov v evidenčnom a mimoevidenčnom stave
 • Evidencia rodinných príslušníkov, vzdelania, jazykových znalostí, predchádzajúcich zamestnaní
 • Evidencia povinných i nepovinných zdravotných prehliadok a rehabilitačných pobytov so sledovaním ich platnosti
 • Evidencia podaní pre ZP a SP (hromadné oznámenia, registračné listy), vytváranie XML podaní a dávok
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
 • Evidencia a štatistika školení
 • Evidencia a čerpanie prostriedkov BOZP
 • Evidencia návštev v podniku
 • Evidencia stravovania pracovníkov
 • Výpočet mesačných a denných stavov pracovníkov (evidenčný počet, prepočítaný počet podľa rôznych kritérií)
 • Tlačové zostavy na základe zadaných výberových podmienok

Mzdy 

 • Komplexné riešenie oblasti spracovania miezd, úzko prepojený s modulmi Personalistika a Dochádzka
 • Spracovanie všetkých druhov miezd (mesačná, hodinová, úkolová, ...)
 • Evidencia základných mzdových údajov pracovníkov a mzdových dekrétov
 • Hromadné načítanie údajov do miezd z rôznych zdrojov (modul dochádzka, údaje zo stravovania, údaje z jedincových miezd, údaje z externého doch.systému, ...)
 • Nastavenie a schvaľovanie príplatkov ku mzde s ich percentuálnym plnením a v závislosti od odpracovaných hodín
 • Evidencia mzdových položiek a sledovanie mzdových nákladov po strediskách a zákazkách
 • Definícia viacerých druhov mzdových kalendárov pre viaczmenné prevádzky, sledovanie kĺzavého voľna
 • Register nemocenských dávok
 • Evidencia daňových a odvodových položiek
 • Evidencia a výpočet zrážok z exekučných rozhodnutí
 • Tvorba evidenčných listov DP
 • Definícia mzdového listu podľa potrieb organizácie
 • Definícia vzorcov pre výpočet mzdy podľa platnej legislatívy a ich jednoduchá zmena
 • Mesačné spracovanie miezd zahŕňajúce výpočet, rekapitulácie, tvorbu výkazov do ZP, SP, DDS, mesačnú uzávierka a generovanie opakovaných položiek
 • Tlač výplatných pások v rôznych formátoch
 • Ročné spracovanie miezd zahŕňajúce výpočet PPPÚ, výpočet ročného daňového vyrovnania
 • Tlačové zostavy na základe zadaných výberových podmienok
 • Tlač mzdových dokladov a potvrdení
 • Štatistické výkazy (ISCP 1-04, Práca 2-04, UNP 1-01, ...)

Dochádzka

 • Ucelené sledovanie a spracovanie dochádzky zamestnancov pomocou bezkontaktných čipových dochádzkových kariet
 • Možnosť nastavenia viacerých typov pracovného času (pevný, pružný, nerovnomerne rozvrhnutý, ...)
 • Definícia viacerých druhov pracovných zmien s nastavením ich parametrov a prestávok, definícia harmonogramov pravidelného striedania pracovných zmien
 • Hromadné plánovanie pracovných zmien a prestávok
 • Spracovanie, schválenie a uzavretie dochádzky za vybrané obdobie
 • Evidencia a sledovanie nadčasov, čerpania náhradného voľna a konta pracovného času
 • Evidencia prítomnosti na pracovisku v reálnom čase i s nastavením konkrétneho dňa a hodiny
 • Tlačové zostavy na základe zadaných výberových podmienok

Skladové hospodárstvo

 • vedenie ľubovoľného počtu skladov s možnosťou individuálneho nastavenia spôsobu výpočtu skladovej ceny a ďalších parametrov
 • možnosť nastavenia prístupových práv k jednotlivým skladom
 • evidencia sortimentu podľa jednoznačného kódu
 • možnosť zadefinovať základné a alternatívne merné jednotky pre konkrétny sortiment
 • vedenie evidencie sériových čísel a šarží
 • možnosť nastaviť limity pre minimálne a maximálne množstvo sortimentu na konkrétnom sklade
 • evidencia skladových pohybov na skladových kartách sortimentu
 • automatické číslovanie dokladov, podľa zadefinovaného nastavenia
 • možnosť zadefinovať vlastné používateľské polia
 • vytváranie základných dokladov - Príjemka, Výdajka, Dodací list
 • tvorba Žiadanky
 • vytváranie medzi skladových presunov medzi vybranými skladmi s automatickým vytvorením príjemky a výdajky na týchto skladoch
 • podpora zákazníckeho označovania sortimentu
 • vytváranie sortimentu zložením z ďalších položiek sortimentu (montáž)
 • vytváranie sortimentu rozložením na jednotlivé položky sortimentu  (demontáž)
 • možnosť zadať položky príjemky výberom z číselníka sortimentu, alebo zadaním z vystavených objednávok, alebo nasnímaných čiarových kódov
 • zadanie položiek výdajky výberom z číselníka sortimentu, alebo zadaním z prijatých objednávok, alebo nasnímaných čiarových kódov
 • evidencia skladových pozícií na zadefinovaných paletových miestach
 • rekapitulácia skladových dokladov za vybrané sklady a konkrétne obdobie
 • generovanie mesačných stavov sortimentu
 • evidencia a generovanie inventúr pre jednotlivé sklady
 • generovanie mesačnej uzávierky skladov
 • tlač prehľadov (ležiaky na sklade, expirácia šarží, ... )


Účtovníctvo

 • dokladová evidencia pre  faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady
 • možnosť zadefinovať vlastné používateľské údaje k jednotlivým dokladom
 • automatické číslovanie jednotlivých dokladov podľa  predvoleného nastavenia
 • zadefinovanie účtovných operácií pre rýchlejšie spracovanie dokladov
 • predkontácie umožňujúce automatické účtovanie a rozúčtovanie dokladov
 • možnosť hromadného zaúčtovania resp. odúčtovania dokladov
 • generovanie účtovných výkazov a výkazov DPH vo formáte .xml
 • sledovanie on-line saldokonta a historického saldokonta, tlač upomienok
 • prehľad záznamov v účtovnom denníku
 • sledovanie stavov na účtoch
 • generovanie účtovnej závierky
 • tlačové zostavy (Ročná hlavná kniha, Hospodársky výsledok)
 • možnosť viesť účtovný rozvrh v cudzojazyčných názvoch
 • pripravené definície účtovných výkazov
 • možnosť definovania vlastných účtovných výkazov
 • možnosť opakovať vykonané uzávierky
 • funkcia pre úhrady dokladov vzájomnými zápočtami
 • schopnosť účtovania po strediskách a zákazkách
 • používateľsky definovateľné fiškálne obdobie
 • blokácia dokladov za uzatvorené obdobie
 • automatické párovanie zaúčtovaných dokladov
 • automatický výpočet kurzových rozdielov
 • možnosť vedenia účtovníctva viacerých firiem (účtovných jednotiek)

 Prijaté a vystavené faktúry

 • možnosť zadefinovať rôzne typy faktúr
 • evidencia pripojených a súvzťažných účtovných dokladov
 • vytváranie položiek z pripojených dokladov (z príjemky, výdajky, objednávky)
 • kopírovanie položiek faktúry
 • grafická tlač vystavených faktúr s vlastným logom
 • tlač likvidačného listu prijatých faktúr

 Pokladničné doklady

 • vedenie pokladne v rôznych menách
 • evidencia úhrad faktúr cez pokladňu
 • predaj tovaru v hotovosti – tlač pokladničných bločkov
 • tlač pokladničnej knihy

 Bankové výpisy

 • vedenie viacerých bankových účtov
 • načítanie položiek z bankových výpisov
 • podpora elektronického bankovníctva – načítanie bankových výpisov a kurzových lístkov alebo odosielanie príkazov k úhrade

 Interné doklady

 • vedenie rôznych typov interných dokladov
 • vygenerovanie  zápočtu zo saldokontných položiek, tlač zápočtu

Evidencia DPH a tlačové zostavy 

 • vedenie rôznych sadzieb DPH
 • vedenie rôznych spôsobov daňových prípadov s platnosťou pre sadzby DPH
 • spracovanie reverse charge
 • vyhľadávania a oprava chýb v evidencii a zaúčtovaní DPH pomocou kontrolných mechanizmov
 • kontrola firiem v registroch platcov DPH


IceWarp

Zistiť viac
© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť