• Úvod
 • Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, a to pri dodávkach tovaru a služieb, akými môžu byť hardvér, softvér, spotrebný a pomocný materiál, náhradné diely alebo dokumentácie. 

1.2. Dodávateľom je LEGIA a.s., Bratislavská 9, Trenčín 911 01, Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sa, vl.č.9/R, 

IČO: 34101985  
DIČ: 2020385521
IČ DPH: SK2020385521

Odberateľom môže byť: 

 • právnická osoba
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatne zárobkovú činnosť
 • fyzická osoba, ktorá nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť

1.3. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre celý obchodný styk s dodávateľom. Pre ustanoveniami týchto podmienok má prednosť písomné ujednanie medzi účastníkmi obchodného styku. Podpísaním právne záväzných aktov za účelom založenia vzájomného a záväzného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom týkajúceho sa dodávky predmetu plnenia, obe strany súhlasia, že bude ich záväzkový vzťah riadiť obchodným zákonníkom. V prípade, že je odberateľ zároveň aj spotrebiteľom, záväzkový vzťah medzi ním a dodávateľom sa bude riadiť občianskym zákonníkom. 

1.4. Záväzkový vzťah medzi odberateľom a dodávateľom môže vzniknúť až keď dodávateľ prijme odberateľovu objednávku. Ak je niektoré z týchto ustanovení v rozpore s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa, namiesto ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa právny vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom bude riadiť príslušným právnym predpisom. 

2. Základné pojmy

2.1. Pod pojmom spotrebiteľ sa myslí osoba, ktorá pri uzatváraní alebo plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Platcom je odberateľ uzatvárajúci záväzkový vzťah s dodávateľom pričom objednáva predmet plnenia s tým, že ho bude používať príjemca respektíve zákazník. Zákazník má ako užívateľ predmetu plnenia s odberateľom právo prevziať predmet plnenia a má právo na ďalšie rokovania súvisiace s jeho používaním. Predajcom sa rozumie predávajúci pracovník zodpovedný za zastupovanie dodávateľa pri obchodnom rokovaní. 

3. Ceny

3.1. Ústne a telefonické informácie o cenách, ako aj cenníky a katalógy vydávané dodávateľom majú informatívny charakter. Pre dodávateľa nie sú záväzné a sú odberateľom nevymáhateľné. 

3.2. Dodávateľ má právo na zmenu technických parametrov alebo ceny, aj bez toho, aby to vopred písomne oznámil. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté pri tlači, internetovej prezentácii, či iných technických a obchodných materiálov. 

3.3. Ak si odberateľ vyžaduje upresnenie ceny a špecifikácie, môže si vyžiadať cenovú ponuku, ktorá bude platná 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia (pokiaľ na nej nie je uvedené inak). Pokiaľ sa neuvádza inak, ceny predmetu plnenia v sebe nezahŕňajú žiadne súvisiace služby. Ak má odberateľ záujem o poskytnutie súvisiacich služieb, svoju požiadavku musí uviesť pri objednávke. Keďže dodávateľ predpokladá obvyklé použitie predmetu plnenia, akékoľvek špecifické požiadavky na predmet plnenia musí odberateľ uviesť vopred v objednávke. 

4. Objednávka

4.1. Obchodné prípady môžu byť uzatvorené výlučne týmito spôsobmi: 

 • písomnou objednávkou odberateľa zaslanou poštou
 • objednávkou odberateľa zaslanou elektronicky napr. formou mailu alebo webového formuláru
 • ústnou alebo telefonickou objednávkou odberateľa (vo výnimočných prípadoch). 

4.2. Pred vystavením objednávky dodávateľ vystaví na základe odberateľovej žiadosti cenovú ponuku. Ak nie je uvedené inak, pre záväzkový vzťah medzi dodávateľom a odberateľom platia tieto všeobecné obchodné podmienky. Jednotlivé časti obchodných podmienok platia až do doby úplného vysporiadania záväzkov a práv medzi odberateľom a dodávateľom. Pri kalkulácii ceny predmetu plnenia platia ceny uvedené v platnej ponuke dodávateľa, respektíve ceny, ktoré sú platné vo chvíli uzatvorenia objednávky. 

4.3. Platná objednávka musí obsahovať:

-názov a sídlo odberateľa respektíve obchodnú firmu, jeho telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Odberateľ, ktorý je fyzickou osobou, uvádza meno, priezvisko, miesto podnikania a bydlisko, 

 • osobu oprávnenú v danej veci jednať menom odberateľa,
 • IČO a DIČ odberateľa, v prípade, že je registrovaný na platbu DPH,
 • predmet plnenia ako aj jeho množstvo
 • dodacie podmienky predmetu plnenia
 • osobu zodpovedná za prevzatia predmetu plnenia 
 • ďalšie prípade špecifické požiadavky na predmet plnenia. 

5. Uzatvorenie zmluvy

5.1. Keď dodávateľ obdrží odberateľovu objednávku, pošle mu potvrdenie objednávky. Urobiť tak môže písomne, telefonicky alebo mailom, najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. Dodávateľ môže prijať aj takú objednávku, ktorá mu bude doručená po uplynutí lehoty platnosti ponuky. Ak text objednávky odberateľa súhlasí so základnými údajmi v potvrdení objednávky vystavenej dodávateľom, dodávateľ potvrdí záväzné prijatie objednávky odoslaním potvrdenia objednávky a medzi účastníkmi obchodného styku vzniká záväzkový vzťah. 

5.2. Ak dodávateľ nie je schopný niektorú z požiadaviek uvedených v objednávky splniť, opätovne zašle odberateľovi ponuku s uvedením možnej alternatívy objednávky a vyzve odberateľa, aby zaujal svoje stanovisko. Ak odberateľ uviedol v objednávke neštandardný predmet plnenia, dodávateľ si pred prijatím vyžiada zloženie zálohy v dohodnutej výške na základe vystavenej zálohovej faktúry. V tomto prípade začína lehota na potvrdenie objednávky plynúť až po uhradení zálohy odberateľom. 

5.3. Ak je predmetom plnenia väčšia dodávka alebo ak existujú špecifické požiadavky, za ktorých má byť plnenie realizované, poprípade ak si to vyžaduje niektorý z účastníkov, účastníci môžu uzavrieť zvláštnu zmluvu na predmet plnenia, s odkazom na znenie týchto VOP. 

6. Platobné podmienky

6.1. Štandardné platobné podmienky pri dodávkach klasického sortimentu dodávateľa sú zálohová platba alebo platba pri prevzatí predmetu plnenia, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou. Prípadné zmeny platobných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve podpísanej zástupcom dodávateľa. 

6.2. Ak je predmetom plnenia neštandardný sortiment alebo služby, ako napríklad zákazková konfigurácia počítača, periférie, neštandardné komponenty, ďalšie zariadenia, či softvér, objednávka môže byť prijatá až potom čo odberateľ uhradí zálohy vo výške najmenej 30% z ceny neštandardného predmetu plnenia. 

6.3. V prípade, že odberateľ požaduje úpravu štandardných platobných podmienok, nové podmienky musí prejednať so zástupcom dodávateľa a uviesť ich v objednávke. Úpravou platobných podmienok sa môže zmeniť výška dohodnutej ceny plnenia. Ak nie je odberateľ z nejakého dôvodu v lehote uvedenej na faktúre vystavenej dodávateľom schopný cenu predmetu plnenia uhradiť, je povinný bezodkladne informovať dodávateľa a dohodnúť zmenu platobných podmienok. Ak by tak neurobil, dodávateľ mu môže účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky vrátane DPH, a to za každý deň omeškania od dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho uhradenia. 

6.4. Odberateľ si splní svoju povinnosť uhradiť svoju objednávku riadne a včas dátumom pripísania platnej dohodnutej čiastky na účet dodávateľa uvedený na faktúre. Ak si odberateľ zvolil platbu v hotovosti, dodávateľ mu vystaví príjmový doklad, v ktorom bude uvedené číslo zálohovej faktúry, respektíve faktúry, ku ktorej sa príslušný pokladničný doklad vzťahuje. Zálohová faktúra, resp. faktúra s uvedením platobnej podmienky v hotovosti nie je dokladom o platbe v hotovosti, je len podkladom pre prevedenie platby. 

7. Vlastnícke práva

7.1. Kým nedôjde k úplnému zaplateniu ceny plnenia,predmet plnenia vlastní dodávateľ. To isté platí dokonca aj v prípade začlenenia do systému, ktorý vlastí odberateľ, alebo systému, ktorý odberateľ využíva. Riziko vzniku škody na predmete plnenia prechádza na odberateľa až okamihom jeho prevzatia. 

7.2. Strata predmetu plnenia alebo poskytnutie predmetu plnenia do zástavy alebo zriadenie zaisťovacieho prevodu práva, či iného záväzkového vzťahu k predmetu plnenia v prospech tretej strany nie je bez dodávateľa možné. 

7.3. Ak odberateľ nezaplatí sumu predmetu plnenia, dodávateľovi je za účelom opätovného prevzatia predmetu plneniadovolenév obvyklom čase vstúpiť do priestorov, v ktorých je predmet plnenia umiestnený. 

7.4. V prípade, že si odberateľ nesplní záväzok uhradiť cenu predmetu plnenia, a to včas a v plnej výške, dodávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie plnenia alebo služieb súvisiacich s predmetom plnenia, až do času kým odberateľ uhradí záväzok a dojednané úroky, či zmluvné pokuty za omeškanie platby. 

8. Dodacie podmienky

8.1. Predmet plnenia bude v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa doručenýodberateľovi v čo najkratšom čase. Dodávka trvá v bežnom prípade 1 až 5 dní, ak sú predmetom dodávky špeciálne produkty alebo ak ide o rozsiahlejšiu dodávku dodanie trvá do 4 týždňov. Predpokladaný termín dodania sa môže odberateľ dozvedieť v potvrdení objednávky, ktoré obdrží. Vo výnimočných prípadoch môže dodávateľ tento termín predĺžiť. Ak tak urobí, je však povinný na túto zmenu odberateľa upozorniť, a to buď mailom alebo telefonicky. Termín plnenia je splnený dodaním predmetu plnenia a to buď:

 • odberateľovi vo výdajnom mieste dodávateľa,
 • odovzdanie povereným pracovníkom dodávateľa, 
 • odovzdanie predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi. 

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli na osobnom odbere odberateľa alebo ak ide o predmet plnenia, ktorý si vyžaduje inštaláciu u odberateľa, termín plnenia je splnený informovaním odberateľa o skutočnosti, že predmet plnenia je pripravený na expedíciu. Splnenie termínu plnenia teda neovplyvní odklad prevzatia predmetu plnenia alebo jeho inštalácie u odberateľa. 

8.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je príslušné výdajné mieste dodávateľa. Ak odberateľ vyžaduje iné miesto plnenia, je ním sídlo odberateľa alebo miesto plnenia uvedené tak ako v objednávke tak aj v potvrdení objednávky. Náklady vzniknuté v súvislosti s dodaním do iného miesta plnenia ako do výdajného miesta dodávateľa sú na ťarchu odberateľa. Ak si odberateľ zvolí dopravu predmetu plnenia, dodávateľ vyberie adekvátny spôsob dopravy, teda buď vlastnú dopravu, prepravnú službu alebo poštovú prepravu. 

8.3. Ak si odberateľ zvolil dopravu predmetu plnenia, sám nesie riziko za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie svojej dodávky a to od okamihu odovzdania predmetu plnenia poštovej alebo preprave prvému dopravcovi zodpovednému za dopravu plnenia predmetu plnenia odberateľovi. 

8.4. Odberateľ je povinný predmet plnenia prevziať, ak tak neurobí bude musieť niesť náklady spojeným s opakovaným dodaním. Je tiež povinný skontrolovať, či sa rovná množstvo a typ predmetom plnenia s množstvom a druhom uvedeným na dodacom liste alebo výdajke. Odberateľ je povinný skontrolovať, či sa nenachádza na obaloch alebo produktoch viditeľné poškodenie. Ak si všimne nesúlad medzi fyzickým množstvom a množstvom uvedeným na dodacom liste, respektíve výdajke alebo ak si všimne viditeľné poškodenie, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať dodávateľa alebo dodávateľa zásielky a taktiež to uviesť na dodacom liste, výdajke alebo dodacom liste špedičnej služby. Najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia takéhoto predmetu plnenia je ho povinný reklamovať u dodávateľa. Po tejto lehote dodávateľ nie je povinný takúto reklamáciu akceptovať. 

8.5. Odberateľ je tiež povinný skontrolovať zhodu sériového čísla predmetu plnenia so sériovým číslom uvedeným na dodacom liste, respektíve výdajke. Ak zistí rozdiel, je povinný o tejto skutočnosti informovať dodávateľa, avšak najneskôr do troch dní od prevzatia predmetu plnenia. Dodávateľ potom do 10 dní zabezpečí opravu a zaslanie novej výdajky alebo dodacieho listu. Pokiaľ by na nezhodu sériových čísel odberateľ neupozornil dodávateľa včas, každá reklamácia tohto predmetu plnenia bude zamietnutá. 

9. Inštalácia a funkčnosť predmetu plnenia

9.1. Ak si predmet plnenia vyžaduje inštaláciu u odberateľa alebo ak si sám odberateľ túto inštaláciu požaduje, táto inštalácia bude za poplatok vykonaná buď v okamihu dodania predmetu plnenia alebo v termíne dohodnutom s poverenou osobou dodávateľa. Odberateľ je povinný do termínu inštalácie zabezpečiť jeho riadne uloženie adekvátne k charakteru a hodnote predmetu plnenia. Pokiaľ odberateľ požaduje inštaláciu predmetu plnenia, je povinný zabezpečiť osobám povereným dodávateľom prístup do miestnosti, v ktorej má byť predmet plnenia nainštalovaný. Je tiež povinný vytvoriť adekvátne podmienky pre inštaláciu, zabezpečiť súčinnosť, informácie o konfigurácii uvádzaného systému, ovládanie prístupových hesiel do počítačovej siete, zálohovanie existujúcich dát na zariadeniach, ktoré sa týkajú inštalácie a podobne. Rozsah podmienok inštalácie upresní poverená osoba dodávateľa. V prípade, že by odberateľ nevytvoril adekvátne podmienky pre inštaláciu predmetu plnenia, dodávateľ si môže účtovať náklady spojené s neumožneným plnením na základe platného cenníka dodávateľa. Ak ani opätovne odberateľ nezabezpečí podmienky pre úspešnú inštaláciu, dodávateľ bude oprávnený inštaláciu predmetu plnenia odmietnuť. Dodávateľov záväzok inštalovať predmet plnenia je splnený dňom opätovného neúspešného pokusu o inštaláciu u odberateľa. Inštalácia predmetu plnenia sa môže považovať za ukončenú predvedením, že nainštalovaný produkt funguje správne podľa odovzdanej dokumentácie respektíve iným dokázaním štandardného prevádzkového stavu. Účastníci plnenia spíšu o inštalácii produktu protokol. 

9.2. Pokiaľ nie je inak uvedené v ponuke, objednávke alebo inej písomnej dohode, dodávateľ nie je zodpovedný zato, či je predmet plnenia vhodný k určitému použitiu a či je ho možné použiť v existujúcom odberateľovom systéme. V prípade, že odberateľ vyžaduje, aby mu bol predmet plnenia nainštalovaný v rozpore s dohodou alebo obvyklým používaním, aj keď ho nato dodávateľ upozornil, dodávateľ môže konať nasledovne:

 • môže odmietnuť inštaláciu predmetu plnenia. Náklady spojené s týmto konaním nesie odberateľ,
 • môže odberateľovi navrhnúť iný spôsob inštalácie predmetu plnenia (realizovateľný),
 • môže odberateľovi navrhnúť doplnenie predmetu plnenia, urobiť potrebné opatrenia k sprevádzkovaniu predmetu plnenia. 

V špecifických prípadoch, keď sú predmetom plnenia mobilné zariadenia alebo notebooky dodávateľ nie je zodpovedný za skryté vady, ktoré sa môžu objaviť pri rozoberaní daného zariadenia, ako napríklad mechanické poškodenie zariadenia používateľom. 

10. Zaobchádzanie s tovarom

10.1. Tovar sa môže používať výlučne pomocou napájacej siete, ktorá zodpovedá technickej norme. Je určený na prevádzku v miestnosti bez výkyvov teplôt a vlhkosti. Musí byť riadne udržiavaný a zaťažovaný tak ako určujú predpisy výrobcu a dodávateľa (návod na obsluhu a pod.)Pri prevádzke tovaru sa môže používať len také príslušenstvo a spotrebný materiál, ktoré odporúča výrobca.Do tovaru môže zasahovať len dodávateľ alebo subjekt, ktorého nato dodávateľsplnomocnil.

10.2. Na zariadeniach určených na ukladanie dát sa môžu objaviť poruchy stochastického charakteru a je na odberateľovi, aby vo vlastnom záujme zaistil primeranú a obvyklú ochranu dát. Dodávateľ nie je zodpovedný za dáta, ktoré sú uložené na týchto médiách preto odberateľovi odporúča, aby si uložené dáta preventívne zálohoval. Dodávateľ nezodpovedá ani za prípadné poškodenie dát a programov alebo ich stratu, ak odberateľ odovzdal tovar alebo dielo na opravu. Predpokladá sa, že si sám užívateľ zabezpečil zálohu uložených dát a programov a zabránil ich možnému zneužitiu. 

10.3. Ak odberateľ dodávateľa požiada o nainštalovanie prídavných zariadení alebo dielov, ktoré nie sú predmetom dodávateľovej dodávky, dodávateľ môže tejto požiadavke vyhovieť, avšak nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, škody ani zmenu povahy tovar, ak dodávateľ neschválil ich zlučiteľnosť s počítačom, do ktorého majú byť nainštalované. 

10.4.Dodávateľ užívateľovi negarantuje, že sú predané počítače alebo ich súčasti plne kompatibilné s inými dielami, ktoré osoby, ktoré nato dodávateľ poveril alebo jeho pracovníci neschválili. Negarantuje ani plnú zlučiteľnosť so softvérovými aplikáciami, ak ich funkčnosť nebola odberateľom v objednávke výslovne požadovaná. Dodávateľ tiež negarantuje, že bude aplikačný softvér vo verziách nevhodných pre odberateľom objednaný alebo používaný operačný systém plne funkčný. Za prípadné chyby vyplývajúce z predchádzajúcej vety dodávateľ nezodpovedá. 

10.5. V prípade neoprávnenej reklamácie je povinnosťou odberateľa ešte pred prevzatím zariadenia uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou a testovaním, a to na základe aktuálne platného cenníka servisného strediska vykonávajúceho záručné opravy tohto zariadenia. 

11. Záruky a spotrebiteľská zmluva

11.1. Dodávateľ poskytuje záruku na tovar a jednotlivé predmety plnenia okrem záruky na softvér. Predmet plnenia, na ktorý sa vzťahuje záruka je špecifikovaný vo faktúre alebo inom účtovnom doklade a zároveň v dodacom liste/výdajke/výrobnom liste PC zostavy alebo servisnom protokole. Softvér nie je tovarom, záruka sa naň nevzťahuje. K softvéru sa prevádzajú len užívateľské práva. Práva spotrebiteľa, ku ktorému sa viaže reklamácia predmetu predaja nie sú reklamáciou porušené. 

11.2. V prípade značkových PC zostáv a notebookov zahraničných výrobcov ako napríklad Toshiba, IBM, HP, Acer a iné, platia pre tieto produkty na území SR reklamačné a záručné podmienky výhradných distribútorov, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných podmienok.

11.3.Záručná doba môže byť u jednotlivých častiach tovaru rozličná. Konkrétne je vyznačená na dodacom liste, výdajke, výrobnom liste PC zostavy alebo v servisnom protokole. V právnych vzťahoch, na ktoré sa vzťahuje právna úprava občianskeho zákonníka je zákonná lehota záruky na tovar 24 mesiacov, pokiaľ nestanovuje v špecifických prípadoch občiansky zákonník inak. Pri niektorých tovaroch je možné zakúpenie rozšírenie dĺžky alebo rozsahu záruky. Následne sa teda rozšírený obsah a podmienky záruky riadia príslušnými registračnými podmienkami alebo zmluvnou dohodou o rozšírení záruky. Tieto podmienky majú prednosť pred týmito VOP. 

11.4. Podľa ustanovenia §619 až 627 Občianskeho zákonníka sa na spotrebný tovar v občiansko-právnych vzťahoch vzťahuje zákonná záruka trvajúca prvých 24 mesiace z celej doby, na ktorú dodávateľ poskytuje záruku. Po skončení záruky sú nároky odberateľa riadené obsahom zmluvnej záruky podľa týchto VOP. Zákonná záruka sa nevzťahuje na predaj použitého tovaru. 

11.5. Pri predaji tovaru zodpovedá dodávateľ podľa občiansko-právnych vzťahov spotrebiteľovi za chyby javiace sa ako rozpor s kúpnou zmluvou. Zákonné nároky spotrebiteľa z tejto zodpovednosti za chyby sa riadia prislúchajúcimi ustanoveniami občianskeho zákonníka. Týmito ustanoveniami sa riadia aj zákonné nároky spotrebiteľa pri zmluve o dielo, pričom ide o ustanovenia občianskeho zákonníka platné pre zmluvu o dielo. Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa nároky odberateľa zo záruky za akosť v režime obchodného zákonníka riadia obsahom zmluvnej záruky. 

11.6. Životnosť tovaru je doba, počas ktorej sa výrobok za predpokladu správneho používania a vzhľadom na jeho vlastnosti, jeho účel a intenzitu jeho používania, môže využívať a vydržať. Záručná doba je doba počas, ktorej môžu byť reklamované chyby výrobku spôsobené výrobou, použitým materiálom alebo spracovaním. Životnosť výrobku a záručná doba sa teda nedá zamieňať. Reklamácia takých parametrov, ktoré nie sú uvedené v návode daného výrobku a ani v inej obchodno-technickej dokumentácii výrobcu alebo v záväzných technických normách je v rozpore s kúpnou alebo inou zmluvou. 

11.7. Zmluvná záruka platí pre obchodné záväzkové vzťahy a pre právne vzťahy, ktoré sú podriadené režimu obchodného zákonníka a tiež pre dobu záruky poskytnutej dodávateľom presahujúcej dĺžku zákonnej záručnej doby. Zo zmluvnej záruky alebo tiež zo zákonnej zodpovednosti za chyby vzniká odberateľovi právo, aby mu boli bezplatne odstránené chyby, na ktoré sa záruka vzťahuje a ktoré počas záručnej doby vzniknú pri nižšie uvedených záručných podmienkach. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chyby, odberateľovi vznikne len právo na výmenu tovaru za tovar s rovnakými parametrami. Na základe zmluvnej záruky bude chyba buď opravená, alebo v niektorých prípadoch (ak ide o neodstrániteľné chyby alebo ak by bola oprava neekonomická) bude tovar vymenený za tovar rovnakých alebo lepších parametrov. Oprava chybnej časti tovaru bude realizovaná nahradením tejto časti rovnakou časťou. Ak to nie je možné z dôvodu, že výrobca alebo dodávateľ nemá taký komponent k dispozícii, chybný komponent bude nahradený komponentom s obdobnými alebo lepšími parametrami, tak aby bola opravená časť tovaru plne funkčná. Zmluvná záruka sa vzťahuje na chyby s pôvodom vo výrobe, použitom materiáli, spracovaní alebo v montáži, či inštalácii tovaru respektíve diela dodávateľom. Na dodávateľa sa vzťahuje povinnosť plniť si záväzky plynúce zo zmluvnej záruky len v tom prípade, že odberateľ nemešká s úhradou ceny predmetu plnenia. 

11.8. Zmluvná ani zákonná záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru resp. diela, ktoré bolo spôsobené jeho obvyklým používaním. Ďalej sa nevzťahuje sa ani na chyby:

 • kvôli ktorým bola dohodnutá nižšia cena,
 • spôsobené použitím alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu, so všeobecnými zásadami alebo s podmienkami zaobchádzania s tovarom uvedenými v týchto VOP,
 • vzniknuté z dôvodu nedodržania pokynov na údržbu, prevádzku alebo obsluhu,
 • spôsobené nesprávnym skladovaním, neprimeraným alebo neodborným zaobchádzaním alebo prevádzkou za iných podmienok aké stanovil predajca a dodávateľ,
 • vzniknuté fyzickým poškodením, neodvratnou udalosťou (oheň, voda a pod.), poveternostnými vplyvmi, bleskom alebo elektrostatickým výbojom, nadmerným mechanickým opotrebením, 
 • vzniknuté z dôvodu použitia chybného alebo nesprávneho programového vybavenia, použitím iného spotrebného materiálu, aký výrobca alebo dodávateľ výslovne odporučili, 
 • vzniknuté užívateľom zanesenými PC vírusmi, neodbornou inštaláciou softvéru, či prídavných zariadení alebo inštaláciou softvéru nedodaného dodávateľom. 

Predmetom záručného plnenia nie je ani čistenie, bežná údržba a podobné úkony, ktoré výrobca predpísal v návode na obsluhu. K predmetom záručného plnenia nepatrí ani opotrebenie súčastí tovaru, u ktorého výrobca limitoval životnosť takejto súčasti a tiež na prirodzené opotrebenie súčastí, ak bol tovar používaný tak ako dodávateľ odporučil. 

11.9. Zmluvná záručná doba plynie odo dňa, keď si odberateľ tovar resp. dielo prevezme. V prípade, že bude tovar v rámci zmluvnej záruky vymenený, tento vymenený tovar bude mať záručnú lehotu do konca pôvodnej zmluvnej záručnej lehoty už reklamovaného tovaru (ak nie je uvedené inak). Do záručnej doby sa nepripočítava lehota času od uplatnenia oprávnenej reklamácie, až do opravenia reklamovaného výrobku, a teda času, keď je odberateľ povinný prevziať svoj tovar. Nedodržaním podmienok prevádzky, nevykonaním pravidelnej užívateľskej údržby v súlade s návodom na obsluhu, prevedením zmeny na dodanom tovare alebo diele, porušením záručnej nálepky alebo neoprávneným zásahom do tovaru dodávateľom nesplnomocnenou osobou zmluvná záruka zaniká a s ňou aj všetky práva z nej vyplývajúce. 

11.10. Ak je predmetom reklamácie oprava hardvérových chýb alebo úprava predmetu plnenia vykonaná po záruke alebo ako platená v záručnej dobe zmluvná záruka trvá6 mesiacov a na vykonanú prácu 3 mesiace, ak nie je dohodnuté inak. Služby, ktoré nespadajú do rozsahu záruky sú poskytované na základe zmluvnej dohody a za úhradu. V prípade použitého predmetu plnenia sa poskytuje zmluvná záruka špecifikovaná v dodacom liste/výdajke. 

11.11. V prípade, že je predmetom plnenia softvér, záruka sa vzťahuje len na fyzickú čitateľnosť médií. Po odstránení ochranných prvkov sa odberateľ stáva oprávneným licenčným užívateľom daného softvéru, zároveň prijíma licenčné dojednanie nositeľa autorských práv, respektíve výrobcu softvéru. Dodávateľ nenesie zodpovednosť zato, či bude softvér spĺňať správnu funkciu.  Softvérový produkt sa nedá vrátiť späť dodávateľovi. Záruka poskytovaná nositeľom autorských práv sa riadi licenčným dojednaním k softvéru. V zmysle licenčnej zmluvy Microsoft sa na softvérové produkty Microsoft poskytuje záruka obmedzená na 90 dní od dátumu predaja. 

11.12. Ak záručná vada počítača spôsobí stratu inštalačného programu, dodávateľ zadarmo zabezpečí len opätovné nainštalovanie tých programov, ktoré boli nainštalované výrobcom alebo dodávateľom. Za dáta a údaje, ktoré si do počítača nainštaloval odberateľ si je zodpovedný sám, dodávateľ v tomto prípade nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie takéhoto softvéru. Záruka neplatí ani v prípade, že nefunkčnosť pôvodného výrobcom alebo dodávateľom nainštalovaného softvérového produktu spôsobil zásah inej osoby. To isté platí aj v prípade zmeny nastavení, čím sa rozumie akákoľvek zmena systémových nastavení týchto softvérových produktov, poprípade inštalácia iného alebo dodatočného softvérového produktu alebo inštalácia ovládačov, ktorú vykonal odberateľ alebo tretia strana. 

11.13. Ak je predaj alebo realizácia predmetu plnenia uskutočnená na základe zmluvy, ktorá je uzavretá použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť do 7 dní od dňa prevzatia plnenia. Ak však dodávateľ neposkytne odberateľovi informácie, ktoré mu nariaďuje§9-13 zákona č. 108/2000 Z.z., táto lehota sa predĺži až na tri mesiace od prevzatia plnenia. Ak dodávateľ odberateľovi dodatočne poskytne tieto informácie, trojmesačná lehota sa končí a začína plynúť nová, sedemdňová lehota. 

11.14. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť v prípadoch medzi ktoré patrí najmä zmluva na dodávku počítačových programov v prípade, že spotrebiteľ porušil ich originálny obal a ďalej zmluva na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena je závislá na výchylkách finančného trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť a zmluva na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa a iné zmluvy vymenované v §12 odst. 5. zákona č. 108/2000 Z.z. 

11.15. Zmluva uzavretá so spotrebiteľom na diaľku musí byť zrušená len za podmienok, ktoré stanovuje zákon. Pri odstúpení od zmluvy musí byť dodávateľovi riadne vrátený tovar, v kompletnom a pôvodnom stave, spolu so všetkými dokladmi a dokumentáciou priloženou k tomuto tovaru, rovnako ako oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, a to najneskôr do skončenia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Aby bola záležitosť vybavená čo najskôr, je potrebné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa aká bola v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar odoslaný. Po odstúpení odberateľa od zmluvy a kompletnom vrátení tovaru je dodávateľ povinný vrátiť odberateľovi čiastku za tovar alebo službu, a to bez zbytočného odkladu. Priame náklady v súvislosti s vrátením tovaru uhrádza spotrebiteľ. 

12. Reklamačný poriadok a spôsob uplatnenia reklamácie

12.1. Čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na predmete plnenia je odberateľ povinný zaistiť prehliadku daného predmetu plnenia. Ak tak nevykoná, respektíve ak nezabezpečí, aby bol predmet plnenia prehliadnutý, nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke si môže uplatniť len ak preukáže, že mal predmet plnenia už v čase prechodu nebezpečenstva škody na predmete plnenia. Všetky zistené chyby je odberateľ povinný ihneď oznámiť dodávateľovi. Chyby zistiteľné neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti musíodberateľ oznámiť dodávateľovi v lehote do skončenia záručnej doby. 

12.2. Reklamáciu si musí odberateľ uplatňovať tak, že predloží predmet plnenia a písomne, mailom (s čo najpodrobnejším opisom chyby) alebo osobne oznámi túto skutočnosť. Reklamácia môže byť oznámená aj telefonicky, a to buď na telefónnych číslach určených na tento účel alebo osobne u dodávateľa.

12.3. Reklamácia sa uplatňuje na dodávateľom určenom mieste. Niektoré zariadenia, ktoré môžu byť súčasťou tovaru sa môžu reklamovať priamo u autorizovaného zástupcu výrobcu, ktorého pokyny sú priložené k predmetu plnenia.Miesto reklamácie je v tomto prípade určené autorizovaným zástupcom výrobcu.Predmet plnenia, ktorý bol zakúpený za účelom ďalšieho predaja sa môže reklamovať len v prevádzke určenej dodávateľom. 

12.4. Povinnosťou odberateľa je pri reklamácii predmetu plnenia preukázať zakúpenie predmetu plnenia. Urobiť tak môže buď predložením faktúry spolu s dodacím listom alebo servisného protokolu, výdajky, či iného dokladu, napríklad výrobného listu PC zostavy. 

12.5. Pri reklamácii je odberateľ povinný nahlásiť všetky relevantné informácie o zariadení, vrátane typu zariadenia, sériového čísla, čísla faktúry (dodacieho listu), informácie opisujúce charakter vady a uviesť kontaktnú osobu. Dodávateľ následne zabezpečí posúdenie relevantnosti reklamácie, dohodne sa s odberateľom a pokúsi sa vadu odstrániť. 

12.6. Aby sa predišlo poškodeniu predmetu plnenia počas prepravy, reklamovať sa môže len tovar zabalený v pôvodnom balení. Okrem ďalej uvedenej výnimky dodávateľ neprijme na reklamáciu predmet plnenia, ktorý nie je zabalený v originálnom obale. Dodávateľ nemusí prijať reklamáciu ani v prípade, že odberateľ neodovzdá predmet plnenia spolu so všetkým príslušenstvom a ostatnými náležitosťami, ktoré k nemu patria. 

12.7. Ak odberateľ splní všetky ustanovenia o reklamácii, poverená osoba prevezme predmet plnenia na reklamáciu. V prípade, že poverená osoba dodávateľa z nejakého dôvodu nemôže rozhodnúť o priznaní reklamácii na mieste, predmet plnenia odovzdá reklamačnému oddeleniu dodávateľa. O výsledku reklamácie sa odberateľ dozvie najneskôr do týždňa od prevzatia predmetu plnenia pričom bude informovaný spôsobom, na aký sa s dodávateľom dohodli, čiže písomne, telefonicky alebo faxom. Ak si situácia vyžaduje posúdenie chýb tovaru autorizovaným zástupcom, posúdenie reklamácie môže trvať do dvoch týždňov od prevzatia predmetu plnenia na reklamáciu. 

12.8. Pri reklamácii je nutné predložiť: 

 • doklad, ktorým sa dá dokázať kúpa daného tovaru, čiže faktúra a súčasne dodací list alebo servisný protokol
 • reklamovaný tovar zabalený v pôvodnom obale s neporušenými záručnými nálepkami spolu s príslušnou dokumentáciou
 • ak ide o zásielkový predaj aj prepravný alebo poštový doklad o prevzatí tovaru 
 • ak ide o tovar s predĺženou zárukou príslušný doklad dokazujúci túto skutočnosť
 • treba tiež uviesť druh vady a jej prejavy. 

13. Odstránenie vád predmetu plnenia počas záručnej doby

13.1. V súvislosti so zabezpečením záručného servisu je dodávateľ oprávnený použiť tretie osoby. Podmienky vykonávania záručného servisu v mieste inštalácie u zákazníka, ktoré sú spomenuté vyššie sa vzťahujú na základnú jednotku, vrátane dodávateľom vstavaných periférií, klávesnice a myši, ktoré boli súčasťou predmetu plnenia dodaného dodávateľom. Tieto podmienky sa však nevzťahujú na monitor, periférie, softvér, multimediálne balíky, zálohovacie zariadenie, zapisovacie mechaniky CD-R/RW a zariadenia pridané odberateľom. 

13.2. Ak sa nedajú reprodukovať prejavy chýb, doba diagnostiky a opravy chýb sú dané dohodou medzi poverenými osobami dodávateľa a odberateľa. Ak sa táto chyba nedá odstrániť u odberateľa, dodávateľ túto chybu odstráni po vykonaní príslušných testov v servisnom stredisku. Odberateľ sa zaväzuje, že vytvorí dodávateľovi respektíve poverenému subjektu podmienky, aby mohli úspešne vykonať servisný zákrok, a tiež podmienky k vybaveniu formalít potrebných na vykonanie opravy reklamovaného tovaru. 

13.3. Dodávateľ môže odstúpiť od poskytovanej záruky v prípade, že zistí, že chybu spôsobila príčina nespadajúca do záruky alebo ak zistí, že bol na predmete plnenia vykonaný zásah dodávateľom neoprávnenou osobou. V prípade, že dodávateľ odstúpi od poskytovanej záruky alebo ak bola reklamovaná chyba nahlásená neoprávnene, dodávateľ môže od odberateľa požadovať uhradenie nákladov, ktoré mu takto vznikli. Výška nákladov, ktoré bude musieť odberateľ v tomto prípade uhradiť vyplýva z aktuálneho cenníka dodávateľa alebo servisného strediska vykonávajúceho opravu tohto zariadenia. 

14. Technicko-systémová podpora

14.1. Dodávateľ poskytuje odberateľovi dvoj-úrovňovú technicko-systémovú podporu, ktorá sa skladá zo základnej podpory a nadštandardnej podpory. Základná podpora zaisťuje prevádzkyschopnosť predmetu plnenia v rozsahu použitia, pre ktoré bol predmet plnenia dodaný alebo inštalovaný. Patrí tu napríklad oprava systémových ovládačov, odstránenie chybných stavov a doplňujúce informácie, ktoré sú nevyhnutné pri používaní predmetu plnenia a nie sú v dodanej dokumentácii. K základnej podpore nemožno zaradiť odstraňovanie chybných stavov, ak ich chybu spôsobila nesprávna obsluha alebo zmena konfigurácie zariadenia a použitie operačného systému a aktualizácií, ak ich nevykonáva a nedodáva dodávateľ. Podpora nasadenia systému so softvérovým aplikáciami, ktoré nedodal a neinštaloval dodávateľ sa tiež nepovažuje za základnú podporu (ak nie je uvedené inak). Základná podpora je po dobu záruky v mieste dodávateľa poskytovaná bezplatne.

14.2. Nadštandardná podpora rieši stavy predmetu plnenia, ktoré súvisia so zmenami konfigurácie alebo spôsobom použitia, ktorý je odlišný ako stav, pre ktorý bol predmet plnenia dodaný. Patrí tu konfigurácia alebo reinštalácia predmetu plnenia na inom mieste, s iným operačným systémom alebo zariadením, ako bol pôvodne inštalovaný. Nadštandardná podpora ďalej zahŕňa dodávky systémových ovládačov, školenie obsluhy, konzultácie súvisiace s obsluhou, riešenie chybných stavov, ktoré vznikli kvôli zmenám konfigurácie, ak tieto zmeny nedodal a nevykonal dodávateľ. Nadštandardná podpora je poskytnutá odberateľovi na základe objednávky. Náklady na túto podporu si dodávateľ účtuje na základe aktuálneho cenníka služieb spolu so súvisiacimi nákladmi. Ak o to požiada odberateľ, môžu byť dojednané podmienky poskytovania nadštandardnej podpory v rámci dodávky predmetu plnenia. Po skončení záručnej doby je technicko-systémová podpora platená. Účastníci tohto záväzkového vzťahu majú možnosť uzavrieť samostatnú zmluvu na poskytovanie servisu alebo technickej a systémovej podpory po záruky. 

15. Zodpovednosť

15.1. Ak dodávateľ spôsobí odberateľovi škodu tým že poruší povinnosti vyplývajúce preňho z tohto záväzkového vzťahu, bude za túto škodu odberateľovi zodpovedať. Dodávateľ odberateľovi nezodpovedá za škodu, v týchto prípadoch:

 • ak škoda vznikla používaním predmetu plnenia v inom ako doporučenom prostredí
 • ak škoda vznikla neadekvátnym alebo nesprávnym používaním predmetu plnenia
 • ak bola údržba predmetu plnenia vykonávaná inou osobou ako dodávateľom alebo ním povereným subjektom. 

15.2. Tak ako účastníci vzťahu stanovujú, výška predvídateľnej škody, ktorá by vznikla porušením povinností dodávateľa sa rovná čiastke maximálne do výšky ceny predmetu plnenia, na ktorom došlo k škode (pokiaľ nie je dojednané inak). 

15.3.  Nároky na náhradu škody si môže odberateľ uplatniť, len ak po vzniku škody urobil všetko preto, aby minimalizoval výšku škody a ak o vzniku škody dodávateľa informoval a poskytol mu všetky potrebné dokumenty týkajúce sa tejto škodovej udalosti. 

15.4. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie alebo stratu dát odberateľa. Rekonštrukcia znehodnotených alebo stratených dát je na ťarchu odberateľa. 

15.5.S výnimkou prípadov stanovených zákonom, odberateľ ani dodávateľ nezodpovedajú za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, čiže udalosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle účastníkov a sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou. 

16. Licencia

16.1. Autorské práva a tiež iné práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú k softvérovým produktom spolu s príručkami, manuálmi a ďalšími dokumentmi dodanými spolu so softvérovým produktom sú aj naďalej prislúchajúce príslušným subjektom ako ich nositeľom, týmto záväzkovým vzťahom nie sú dotknuté. Odberateľ kúpou získava len právo na ich používanie, nemôže meniť, odstraňovať, zakrývať alebo iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorsko-právnych alebo iných označení príslušných subjektov, ktoré sú uložené alebo umiestnené na softvérových produktoch, v ich časti alebo dokumentácii priloženej spolu s nimi. 

17. Všeobecné ustanovenia

17.1. Pokiaľ je v súlade s týmito všeobecnými podmienkami dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa, aby mu uhradil cenu za poskytnuté plnenie, odberateľ je povinný túto čiastku dodávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Ak odberateľ neuhradí danú čiastku v tomto termíne, dodávateľ mu môže účtovať zmluvnú pokutu, a to vo výške 0,1% z dlžnej čiastky s DPH za každý deň omeškania. Zmluvná faktúra je splatná na základe jej fakturácie dodávateľom. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na úhradu škody v plnej výške. Ak odberateľ mešká s úhradou finančných čiastok viac ako 14 dní, dodávateľ môže z tohto záväzkového vzťahu odstúpiť. Dodávateľ je tiež oprávnený realizovať výhradu vlastníctva podľa týchto všeobecných podmienok. Ak nastane situácia ako v článku 15., účastníci záväzkového vzťahu si musia vrátiť všetko, čo si na základe tohto vzťahu poskytli. Urobiť tak musia najneskôr do 10 dní odo dňa doručenie písomného rozhodnutia o odstúpení, respektíve rozhodnutia o realizácii výhrady vlastníckeho práva. Povinnosti a aj práva vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu sa riadia slovenským právnym poriadkom. V prípade sporov určujú účastníci ako príslušný súd v Bratislave. 

17.2. Obsah týchto všeobecných podmienok je odberateľovi predložený najneskôr s dodávkou predmetu plnenia odberateľovi. Odberateľ je oboznámený, že záväzkový vzťah, ktorý vzniká pri poskytovaní vyššie uvedených plnení a založený okamihom akceptácie vystavenej objednávky sa riadi tými všeobecným podmienkami. Účastníci tohto záväzkového vzťahu sa dohodnú, že oznámenia a iné písomnosti budú považované za doručené aj dňom, v ktorý odosielajúca strana obdrží poriadne adresovanú písomnosť vrátenú poštovou poukážkou ako adresátom odmietnutú alebo nedoručiteľnú. Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné od 6.11.2016 


Created by people in ARSYline s.r.o. © 2015 - 2018

Poslat příteli odkaz

Vaše meno:* Vaše priezvisko:*
Váš e-mail:* E-mail priateľa:*
Opíšte kód:*
Vaše meno:*
Vaše priezvisko:*
Váš e-mail:*
E-mail priateľa:*
Opíšte kód:*

Tieto stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu.

Súhlasím a zavrieť