COVID-19
Icewarp
eKasa
Informačný systém
Antivirus od ESET-u

Informačný systém PIS

Informačný systém PIS je postavený ako klient – server aplikácia v databázovom prostredí Progress v.10. a je riešený ako modulárny systém s otvorenou architektúrou.

Systém disponuje

- prehľadným používateľským rozhraním
- možnosťou ovládania myšou alebo klávesnicou
- možnosťou pracovať s viacerými otvorenými oknami programov súčasne.

Systém je štruktúrovaný do samostatných modulov, ktoré umožňujú komplexné spracovanie príslušnej agendy podľa platných legislatívnych pravidiel.

Systém

 • Nastavenie parametrov a inicializačných hodnôt
 • Zadefinovanie používateľov a nastavenie prístupových práv, časovo nastaviteľné zastupovanie používateľov
 • Zadefinovanie dokladov pre jednotlivé moduly a centrálna správa ich číslovania
 • Zadefinovanie a správa číselníkov
 • Strediská v členení na materské/hospodárske/nákladové
 • Kurzový lístok
 • Adresár firiem a kontaktov
 • Správa GDPR
 • Merné jednotky a ich prevody

Personalistika a riadenie ľudských zdrojov

 • Ucelené spracovanie personálnej agendy podniku
 • Evidencia údajov o pracovníkoch  a ich pracovných vzťahoch
 • Evidencia priebehu pracovných vzťahov a priebehu poistenia (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, SDS, DDS)
 • Evidencia pohybov pracovníkov v evidenčnom a mimoevidenčnom stave
 • Evidencia rodinných príslušníkov, vzdelania, jazykových znalostí, predchádzajúcich zamestnaní
 • Evidencia povinných i nepovinných zdravotných prehliadok a rehabilitačných pobytov so sledovaním ich platnosti
 • Evidencia podaní pre ZP a SP (hromadné oznámenia, registračné listy), vytváranie XML podaní a dávok
 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
 • Evidencia a štatistika školení
 • Evidencia a čerpanie prostriedkov BOZP
 • Evidencia návštev v podniku
 • Evidencia stravovania pracovníkov
 • Výpočet mesačných a denných stavov pracovníkov (evidenčný počet, prepočítaný počet podľa rôznych kritérií)
 • Tlačové zostavy na základe zadaných výberových podmienok

Mzdy 

 • Komplexné riešenie oblasti spracovania miezd, úzko prepojený s modulmi Personalistika a Dochádzka
 • Spracovanie všetkých druhov miezd (mesačná, hodinová, úkolová, ...)
 • Evidencia základných mzdových údajov pracovníkov a mzdových dekrétov
 • Hromadné načítanie údajov do miezd z rôznych zdrojov (modul dochádzka, údaje zo stravovania, údaje z jedincových miezd, údaje z externého doch.systému, ...)
 • Nastavenie a schvaľovanie príplatkov ku mzde s ich percentuálnym plnením a v závislosti od odpracovaných hodín
 • Evidencia mzdových položiek a sledovanie mzdových nákladov po strediskách a zákazkách
 • Definícia viacerých druhov mzdových kalendárov pre viaczmenné prevádzky, sledovanie kĺzavého voľna
 • Register nemocenských dávok
 • Evidencia daňových a odvodových položiek
 • Evidencia a výpočet zrážok z exekučných rozhodnutí
 • Tvorba evidenčných listov DP
 • Definícia mzdového listu podľa potrieb organizácie
 • Definícia vzorcov pre výpočet mzdy podľa platnej legislatívy a ich jednoduchá zmena
 • Mesačné spracovanie miezd zahŕňajúce výpočet, rekapitulácie, tvorbu výkazov do ZP, SP, DDS, mesačnú uzávierka a generovanie opakovaných položiek
 • Tlač výplatných pások v rôznych formátoch
 • Ročné spracovanie miezd zahŕňajúce výpočet PPPÚ, výpočet ročného daňového vyrovnania
 • Tlačové zostavy na základe zadaných výberových podmienok
 • Tlač mzdových dokladov a potvrdení
 • Štatistické výkazy (ISCP 1-04, Práca 2-04, UNP 1-01, ...)

Dochádzka

 • Ucelené sledovanie a spracovanie dochádzky zamestnancov pomocou bezkontaktných čipových dochádzkových kariet
 • Možnosť nastavenia viacerých typov pracovného času (pevný, pružný, nerovnomerne rozvrhnutý, ...)
 • Definícia viacerých druhov pracovných zmien s nastavením ich parametrov a prestávok, definícia harmonogramov pravidelného striedania pracovných zmien
 • Hromadné plánovanie pracovných zmien a prestávok
 • Spracovanie, schválenie a uzavretie dochádzky za vybrané obdobie
 • Evidencia a sledovanie nadčasov, čerpania náhradného voľna a konta pracovného času
 • Evidencia prítomnosti na pracovisku v reálnom čase i s nastavením konkrétneho dňa a hodiny
 • Tlačové zostavy na základe zadaných výberových podmienok

IceWarp

Zistiť viac

Internet - CNS

Prejsť
© ARSYLINE 2020
Upozornenie
Zavrieť